Cơ sở Cai nghiện ma túy Nhị Xuân, TP. HCM tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023

Số lượng: 26

Địa điểm làm việc: Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày phát hành: 12/12/2023

Hạn đăng ký: 30/12/2023

 • Căn cứ Kế hoạch số 393/KH-CSNX ngày 29 tháng 11 năm 2023 của Giám dốc Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân về tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023.
  Giám đốc Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân thông báo tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023.

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Vị trí việc làm Mô tả công việc của vị trí việc làm Chức danh nghê nghiệp tôi thiêu. Tên chức danh nghề nghiệp
Cán bộ tổ – Tiếp nhận, quản lý, giáo dục, tố chức lao động sản xuất, phong trào văn – thế – mỹ, thi đua, chăm lo đời sống, giữ gìn trật tự nội vụ; nhận xét, đảnh giá và đề nghị khen thưởng, kỷ luật học viên theo quy định.
– Tố chức các buổi mạn đầm, giáo dục giá trị sống, theo dõi, nắm bắt diên biến tư tưởng, hành vi của học viên trong thời gian học tập, lao động tại đơn vị và phối hợp với các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc có liên quan đế đề xuất các biện pháp quản lý, giáo dục thích hợp; trực tiếp tham vấn, tư van hô trợ on định tâm lý học viên đang quản lý tại Khu, Đội. Nam được số lượng học viên của tố, các van để ve nhân thân của từng người cai nghiện ma túy đế có biện pháp giáo dục, quản lý và tác động phù hợp.
– Thường xuyên hướng dân, đôn đốc, kiếm tra học viên tham gia lao động; bảo quản công cụ, dụng cụ lao động của tố.
– Thường xuyên kiếm tra phòng ở học viên; phân công bố trí, theo dõi, đảnh giá, nhận xét quá trình sinh hoạt, học tập lao động, tinh trạng sức khỏe của học viên theo quy định.
– Thực hiện các công tác hành chính về hồ sơ số sách liên quan dến học viên cai nghiện ma túy theo quy dịnh.
– Thực hiện nhiệm vụ trực ban, trực gác theo quy định của đơn vị. Thực hiện tốt việc phòng ngừa học viên gây rối đảnh nhau, bạo động, trốn trường, tham lậu những vật trái quy định của đơn vị. Tích cực trong việc phòng chống tham những, lãng phí và các biếu hiện tiêu cực khác.
Chuyên viên
An ninh trật tự học viên – Tham mưu xây dựng phương án phòng chống thấm lậu, trốn trường, gây rối, bạo động bạo loạn trcng người cai nghiện ma túy. Tham mưu các biện pháp xử lý người cai nghiện vi phạm nội quy, quy định của đơn vị.
– Tham mưu việc nam bắt tinh hình tư tưởng người cai nghiện ma túy; phòng, chống người cai nghiện ma túy tham lậu, trốn khỏi đơn vị, trốn viện, gây rối, đảnh nhau và kịp thời đề xuất biện pháp xử lý; đồng thời theo dõi, kiếm tra việc thực hiện tại các Khu, Đội Quản lý học viên, người nghiện ma túy.
– Thực hiện việc kiếm tra, hướng dân các Khu, Đội Quản lý học viên xây dựng và triến khai thực hiện các phương án, kế hoạch hên quan đến đẫm bảo tình hình an ninh trật tự.
– Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc điều tra, xác minh và thực hiện các nội dung liên quan đến việc trốn trường, tham lậu, gây rối, đánh nhau trong người cai nghiện ma túy.
– Thực hiện công tác báo cáo định kỳ, đột xuất và quản lý tài sản, hồ sơ có liên quan đến chức trách được giao theo quy định.
Chuyên viên
Nhân viên

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển.

Căn cứ Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, việc xét tuyển viên chức dược thực hiện theo 2 vòng như sau:

 • Vòng 1: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển dăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2
 • Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng sẽ lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 2.
 • Vòng 2: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của từng vị trí việc làm bằng hình thức thi viết. Điểm vòng 2 được tính theo thang điểm 100.

Kinh phí tuyển dụng:

 • Thí sinh đăng ký dự tuyển đóng lệ phí 500.000 đồng/thí sinh/lần (thực hiện theo quy định tại Thống tư số 92/ 2021 TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phi tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

5. Xác định người trúng tuyển

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, người trúng tuyển được xác định cụ thể như sau:

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 trở lên;
 • Tổng điểm gồm số điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu tuyển dụng cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 • Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
 • Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (đinh kèm) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc gửi qua địa chỉ mail: esennx.tnxp@tphcm.gov.vn.

Lưu ý:

 • Chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu dăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.
 • Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng không đúng quy định để tham gia dự tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Hồ sơ dự tuyển và địa điểm nộp hồ sơ

 • Hồ sơ dự tuyển: người dăng ký dự tuyển nộp Phiếu dăng ký dự tuyển (dinh kèm Kế hoạch) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo dường bưu chính hoặc gửi qua địa chỉ mail: esennx tnxp@tphcm.gov.vn.
 • Địa điểm nộp hồ sơ: người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Tổ chức Hành chính Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, số 189E dường Dặng Công Binh, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lưu ý

 • Ngày nộp hồ sơ theo đường bưu chính được tính theo dấu bưu điện.
 • Chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển.
 • Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chúng chỉ không đúng quy định để tham gia dự tuyển sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

 • Thời hạn nộp hồ sơ: 30 ngày, từ ngày 30/11/2023 đến ngày 29/12/2023.
 • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Hành chính, Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân, số 189E dường Đặng Công Binh, ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh hoặc qua hộp thư điện tử của đơn vị: esennx.tnxp@tphcm.gov.vn.
 • Nếu trên là Thông báo về việc tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023 của Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân.

TIẾN ĐỘ DỰ KIẾN THỰC HIỆN

 • Từ ngày 24/11/2023 đến ngày 29/11/2023: trình thẩm định dự thảo và phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023.
 • Từ ngày 29/11/2023 đến ngày 30/11/2023: ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức dợt 3 năm 2023.
 • Từ ngày 01/12/2023 đến ngày 30/12/2023: thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu dăng ký dự tuyển.
 • Từ ngày 31/12/2023 đến ngày 03/01/2024: thành lập Hội đồng tuyển dụng và các Ban giúp việc của Hội đồng, Ban Giám sát kỳ xét tuyển.
 • Từ ngày 04/01/2024 đến ngày 09/01/2024: kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn người dự tuyển đã dăng ký tại Phiếu dăng ký dự tuyển trình Hội đồng tuyển dụng viên chức; biên soạn và thẩm định câu hỏi xét tuyển vòng 2, tổ chức họp Hội đồng tuyển dụng và các Ban giúp việc của Hội đồng.
 • Từ ngày 10/01/2024 đến ngày 24/01/2024: thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 và tổ chức xét tuyển vòng 2.
 • Từ ngày 25/01/2024 đến ngày 31/01/2024: tổ chức chấm điểm, tổng hợp kết quả và thông báo kết quả xét tuyển viên chức dợt 3 năm 2023.
 • Từ ngày 01/02/2024 đến ngày 14/02/2024: nhận đơn phúc khảo.
 • Từ ngày 15/02/2024 đến ngày 20/02/2024: chấm phúc khảo và công bố kết quả phúc khảo (nếu có).
 • Từ ngày 21/02/2024 đến ngày 25/02/2024: tham mưu hồ sơ gửi Lực lượng TNXP Thành phố để ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển viên chức dọt 3 năm 2023.
 • Từ ngày 26/02/2023 đến ngày 26/3/2024: người trúng tuyển đến để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
 • Từ ngày 27/3/2024 đến ngày 31/3/2024: tham mưu hồ sơ gửi Lực lượng TNXP Thành phố để ban hành Quyết định tuyển dụng gửi tới người trúng tuyển biết thực hiện việc ký hợp đồng làm việc và đề nghị bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức đối với các trường hợp được miễn tập sự.

8. Thông tin bổ sung khác

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Phòng Tổ chức Hành chính

 • Tham mưu xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023 trình Ban Giám đốc và Ban Chỉ huy Lực lượng TNXP phê duyệt.
 • Dự trù kinh phí, đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất để thực hiện các nội dung của kế hoạch.
 • Tạo điều kiện để các nhân sự có liên quan thực hiện các nội dung trên. – Tiếp nhận và xác minh hồ sơ của người trúng tuyển theo quy định.
 • Liên hệ đăng thông báo tuyển dụng ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng và đăng tin trên trang thông tin điện tử của Cơ sở cai nghiện ma túy Nhị Xuân.
 • Tham mưu Giám đốc đề nghị Lực lượng TNXP ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng tuyển, quyết định tuyển dụng, Quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức (nếu có).

Phòng Tài chính Kế hoạch: Phối hợp Phòng Tổ chức Hành chính thực hiện việc thu, chi kinh phí liên quan đến tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023 theo quy định.

Các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc

 • Triển khai rộng rãi Kế hoạch tuyển dụng viên chức đợt 3 năm 2023 đến toàn thể viên chức, người lao động thuộc quyền.
 • Tạo điều kiện để các nhân sự có liên quan thực hiện các nội dung trên.

9. File đính kèm