Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội tuyển dụng viên chức năm 2023

Số lượng: 21

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Ngày phát hành: 25/12/2023

Hạn đăng ký: 15/01/2024

 • Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14;
 • Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Căn cứ Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày
  25/9/2020;
 • Căn cứ Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập;
 • Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Quy chế thị tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
 • Căn cứ Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 24/06/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thành phố Hà Nội;
 • Căn cứ Quyết định số 25/2021/QĐ-UBND ngày 19/11/2021 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội;
 • Căn cứ Quyết định số 4110/QĐ-UBND ngày 05/07/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội và Quyết định số 1330/QĐ-UBND ngày 22/03/2019 về việc điểu chỉnh, bổ sung Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội;
 • Căn cứ Thông báo số 4081/TB-SNV ngày 21/12/2022 của Sở Nội vụ Hà Nội về Chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2023; Căn cứ Quyết định số 5333/QĐ-SYT ngày 06/12/2023 của Sở Y tế Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế Hà Nội năm 2023;
 • Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị năm 2023.

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Tên đơn vị, khoa phòng Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2023 (tổng số 21 chỉ tiêu)
Vị trí việc
làm cần tuyển dụng
Chức danh nghề nghiệp Trình độ; Ngành hoặc chuyên ngành
Khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm Bác sĩ Y học dự phòng Bác sỹ y học dự phòng (hạng III) Đại học;Bác sỹ Y học dự phòng
Khoa Phòng, chống bệnh không lây nhiễm Bác sĩ Y học dự phòng Bác sỹ y học dự phòng (hạng III) Đại học;Bác sỹ Y học dự phòng
Y tế công cộng Y tế công cộng (hạng III) Đại học;Y tế công cộng
Khoa Sức khỏe môi trường – Y tế trường học Bác sĩ Y học dự phòng Bác sỹ y học dự phòng (hạng III) Đại học;Bác sỹ Y học dự phòng
Khoa Ký sinh trùng – Côn trùng Bác sĩ Y học dự phòng Bác sỹ y học dự phòng (hạng III) Đại học;Bác sỹ Y học dự phòng
Kỹ thuật y cao đẳng, trung cấp Kỹ thuật y hạng IV Cao đẳng;Kỹ thuật xét nghiệm y học
Khoa Dược – Vật tư y tế Dược sĩ đại học Dược sĩ (hạng III) Đại học; Dược
Khoa Xét nghiệm – Chẩn
đoán hình ảnh – Thăm dò chức năng
Kỹ thuật y đại học Kỹ thuật y hạng III Đại học; Xét nghiệm Y học
Khoa Bệnh nghề nghiệp Bác sĩ Bác sĩ (hạng III) Đại học; Bác sĩ đa khoa
Khoa Sức khỏe sinh sản Bác sĩ Bác sĩ (hạng III) Đại học; Bác sĩ đa khoa
Khoa Dinh dưỡng Dinh dưỡng đại học Dinh dưỡng (hạng III) Đại học;Dinh dưỡng
Phòng khám đa khoa Bác sĩ Bác sĩ (hạng III) Đại học; Bác sĩ đa khoa
Phòng Kế hoạch – Nghiệp vụ Nghiệp vụ kế hoạch Bác sỹ y học dự phòng (hạng III) Đại học;Bác sĩ Y học dự phòng
Nghiệp vụ kế hoạch Y tế công cộng (hạng III) Đại học;Y tế công cộng
Phòng Tổ chức – Hành chính Nghiệp vụ Hành chính quản trị Chuyên viên Đại học; Bảo hộ lao động
Nghiệp vụ Hành chính quản trị Kỹ sư (hạng III) Đại học;Công nghệ thông tin

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận phiếu đăng ký tuyển dụng:

 • Thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. – Đơn vị sẽ có thông báo cụ thể sau.

Hình thức tuyển dụng:

 • Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Nội dung xét tuyển viên chức:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đầy đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành

 • Hình thức thi: Phỏng vấn
 • Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);
 • Thang điểm: 100 điểm

KINH PHÍ THỰC HIỆN

 • Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
 • Mức chi áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 04/12/2019 và Nghị quyết số 16/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Trung tâm quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyên

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của đơn vị

 • Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu;
 • Người đăng ký dự tuyển viên chức chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển.
 • Sau khi có Thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến đơn vị đăng ký tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.
 • Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì đơn vị tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của đơn vị tuyển dụng và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 • Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

 • Phòng Tổ chức – Hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (Địa chỉ: Số 70 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội).
 • Thường trực tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Đ/c Nguyễn Thị Hiền Lương – ĐT: 0906 458 886.

THỜI GIAN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Căn cứ các quy định của pháp luật và Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức hoàn thành trong quý I năm 2024.

8. Thông tin bổ sung khác

TỔ CHỨC THỰC HIỆN: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội

 • Xây dựng Kế hoạch chi tiết để triển khai tổ chức thực hiện việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị, công khai chỉ tiêu tuyển dụng, kế hoạch tuyển dụng viên chức theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và tổ chức thực hiện theo quy định tại Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
 • Thông báo tuyển dụng và tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí tuyển dụng theo quy định.
 • Chịu trách nhiệm căn cứ quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức để lựa chọn hình thức tuyển dụng viên chức tại đơn vị.
 • Quyết định danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng (xét tuyển).
 • Thành lập: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức để xét tuyển và các Ban giúp việc để tổ chức tuyển dụng viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Ban giám sát để giám sát toàn bộ các khâu của quá trình tổ chức tuyển dụng viên chức tại đơn vị.
 • Hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, phân công công tác theo đúng vị trí việc làm tuyển dụng, bố trí cho người trúng tuyển tham gia đầy đủ kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo quy định.
 • Xác minh bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của thí sinh trúng tuyển để phòng ngừa và xử lý theo quy định của pháp luật việc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ không đúng quy định.
 • Tổng hợp kết quả tuyển dụng viên chức báo cáo Sở Y tế công nhận kết quả tuyển dụng theo đúng quy định.
 • Đề nghị Sở Y tế quyết định tuyển dụng và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức không phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ khi có văn bản xếp lương của Sở Nội vụ đối với người trúng tuyển viên chức đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.
 • Chịu trách nhiệm giải quyết đơn thư, khiếu nại liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 tại đơn vị theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm pháp lý về kết quả tuyển dụng viên chức năm 2023 tại đơn vị.
 • Ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển theo đúng quy định của pháp luật.
 • Lưu trữ hồ sơ tuyển dụng viên chức theo quy định của pháp luật. o) Báo cáo Sở Y tế kế hoạch triển khai, lịch tổ chức thực hiện theo tiến độ của kỳ tuyển dụng để Sở Y tế kiểm tra, giám sát theo quy định.

9. File đính kèm