UBND huyện Cao Phong, Hòa Bình tiếp nhận giáo viên năm học 2023-2024

Số lượng: 32

Địa điểm làm việc: Hòa Bình

Ngày phát hành: 12/12/2023

Hạn đăng ký: 19/12/2023

 • Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Căn cứ Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình; Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh Hòa Bình Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của
 • Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 10/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình;
 • Thực hiện Công văn số 4297/SNV-TCBC ngày 17/11/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc cơ cấu chuyên môn thực hiện kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024 của Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong;
 • Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong thông báo tiếp nhận hồ sơ biên chế sự  nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2023-2024, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Chuyên ngành Số
lượng
Trình độ Vị trí việc làm
Tổng 32
Khối Tiểu học 11
Sư phạm Tiểu học; Giáo dục tiểu học 11 Cao đẳng trở lên Giáo viên tiểu học
Khối Trung học cơ sở; Tiểu học và Trung học cơ sở 18
Sư phạm Toán học; Toán – Tin 3 Cao đẳng trở lên Giáo viên Trung học cơ sở
Sư phạm Ngữ Văn; Văn – Giáo dục công dân 3 Cao đẳng trở lên Giáo viên Trung học cơ sở
Sư phạm Sinh; Sinh – Hóa; Sinh – Địa 1 Cao đẳng trở lên Giáo viên Trung học cơ sở
Sư phạm Sử; Lịch sử; Sử – Giáo dục công dân 1 Cao đẳng trở lên Giáo viên Trung học cơ sở
Sư phạm Địa; Địa – Sinh; Địa
– Hóa
2 Cao đẳng trở lên Giáo viên Trung học cơ sở
Sư phạm Âm nhạc 2 Cao đẳng trở lên Giáo viên Trung học cơ sở
Sư phạm Mỹ thuật 1 Cao đẳng trở lên Giáo viên Trung học cơ sở
Sư phạm Thể dục; Giáo dục thể chất; Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng 3 Cao đẳng trở lên Giáo viên tiểu học
Sư phạm Tin học; Công nghệ thông tin 1 Cao đẳng trở lên Giáo viên Trung học cơ sở
Sư phạm Tiếng anh; Ngôn ngữ Anh 1 Cao đẳng trở lên Giáo viên Trung học cơ sở
Khối Trung học phổ thông (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên) 3
Sư phạm Toán học; Toán – Tin; Toán ứng dụng 1 Đại học trở lên Giáo viên Trung học phổ thông
Sư phạm Ngữ Văn; Văn – Giáo dục công dân 2 Đại học trở lên Giáo viên Trung học phổ thông

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Nội dung, hình thức tuyển dụng

 • Tuyển dụng viên chức thực hiện theo hình thức xét tuyển (Quy định tại Điều 11 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 2. Có số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Thành phần hồ sơ: 02 bộ, gồm có:

 1. Công văn đồng ý cho đi liên hệ chuyển công tác của cơ quan quản lý viên chức (Bản chính).
 2. Đơn xin chuyển công tác (02 bản chính)
 3. Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức theo mẫu 2c, ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành biểu mẫu quản lý Hồ sơ cán bộ, công chức (02 bản chính).
 4. Giấy khai sinh (02 bản sao có chứng thực).
 5. Giấy chứng nhận sức khỏe do đơn vị y tế cấp huyện trở lên cấp (bản chính).
 6. Quyết định tuyển dụng của cơ quan có thẩm quyền (02 bản sao có chứng thực).
 7. Quyết định công nhận hết thời gian tập sự và bổ nhiệm vào ngạch (02 bản sao có chứng thực).
 8. Quyết định nâng lương gần nhất (02 bản sao có chứng thực).
 9. Văn bằng, chứng chỉ (02 bản sao có chứng thực).
 10. Bản nhận xét, đánh giá quá trình công tác có xác nhận của cơ quan sử dụng công chức, viên chức (02 Bản chính).
 11. Các danh hiệu thi đua (nếu có)

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Từ ngày 20/11/2023 đến hết ngày 19/12/2023.
 2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
 3. Chi tiết cụ thể được niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Phòng Nội vụ huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.
 4. Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong thông báo để các cơ quan, đơn vị và các cá nhân có nhu cầu được biết

8. File đính kèm