UBND Huyện Đắk Hà, Kon Tum tuyển dụng công chức cấp xã đợt 2

Số lượng: 01

Địa điểm làm việc: Kon Tum

Ngày phát hành: 13/12/2023

Hạn đăng ký: 11/01/2024

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND, ngày 05/10/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy chế tuyển dụng công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum;

Căn cứ Công văn số 2102/SNV-XDCQ&TCBM, ngày 18/7/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn về trình độ chuyên môn khi tuyển dụng công chức cấp xã và xét tuyển, bổ nhiệm đối với chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã.

Căn cứ Thông báo số 783-TB/HU, ngày 01-12-2023 của Thường trực Huyện uỷ Đăk Hà về chủ trương tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (đợt 2);

Căn cứ Tờ trình số 220/TTr-UBND, ngày 08/11/2023 của Ủy ban nhân dân xã Ngọk Réo về việc đề nghị tuyển dụng bổ sung chức danh cán bộ công chức xã;

Uỷ ban nhân dân huyện Đăk Hà xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (đợt 2) như sau

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Về chỉ tiêu biên chế và thực trạng đội ngũ công chức cấp xã

 • Tổng số chỉ tiêu cán bộ, công chức cấp xã của 11 xã, thị trấn là 242 chỉ tiêu biên chế(1).
 • Tính đến ngày 30/11/2023, tổng số cán bộ, công chức của 11 xã, thị trấn đã được tuyển dụng, bố trí là 236 người (trong đó: Cán bộ 120 người; Công chức: 116 người). Số lượng chỉ tiêu cán bộ, công chức cấp xã chưa tuyển dụng, bố trí so với chỉ tiêu được giao là 06 chỉ tiêu biên chế, cụ thể như sau:
Đơn vị Tổng số chỉ tiêu biên chế Tổng số CB, CC hiện có
Thị trấn Đăk Hà 22 22
Đăk Pxi 22 22
Đăk Long 22 22
Đăk Hring 22 21
Đăk Mar 22 22
Đăk Ngọk 22 20
Đăk Ui 22 21
Ngọk Wang 22 21
Ngọk Réo 22 21
Đăk La 22 22
Hà Mòn 22 21
Tổng 242 236

Nhu cầu tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 (đợt 2)

Tổng số chỉ tiêu công chức cấp xã cần tuyển dụng: 01 chỉ tiêu.

Chức danh cần tuyển dụng như sau:

Đơn vị Số lượng cần tuyển dụng Chức danh cần tuyển dụng
Xã Ngọk Réo 1 Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự

Tiêu chuẩn, điều kiện tuyển dụng

Tiêu chuẩn chung:

 • Phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 7 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP.

Tiêu chuẩn cụ thể:

 • Thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành về quân sự, cụ thể:

Được đào tạo chỉ huy trưởng ban Chỉ huy quân sự cấp xã ngành Quân sự cơ sở trình độ trung cấp trở lên.

Đơn vị dự kiến bố trí công tác Mô tả vị trí việc làm theo chức danh cần tuyển
Chỉ huy trưởng quân sự: 01 chỉ tiêu
UBND xã Ngọk Réo Phụ trách các nhiệm vụ trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật

 

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng:

 • Được thực hiện theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Nội dung, hình thức và thời gian xét tuyển công chức cấp xã:

 • Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Thông báo kết quả tuyển dụng:

 • Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.

Thời gian tuyển dụng:

 • Trong quý IV năm 2023 và quý I năm 2024.

5. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Người đăng ký dự tuyển công chức cấp xã phải nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (Phòng Nội vụ) hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua Cổng thông tin điện tử của huyện kể từ khi có Thông báo tuyển dụng.

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trên Cổng thông tin điện tử của huyện.

6. File đính kèm