UBND tỉnh Quảng Ninh tuyển dụng công chức năm 2023

Số lượng: 76

Địa điểm làm việc: Quảng Ninh

Ngày phát hành: 27/12/2023

Hạn đăng ký: 23/01/2024

 • Thực hiện Kế hoạch số 312/KH-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tuyển dụng công chức vào làm việc trong các cơ quan hành chính tỉnh Quảng Ninh năm 2023.
  Được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, Sở Nội vụ thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2023.

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

BIỂU TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023
Phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Chỉ tiêu tuyển dụng Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng công chức
Mô tả vị trí việc làm Ngạch công chức
TỔNG SỐ 51
KHỐI SỞ 28
Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh 2
Phòng Quản lý Đầu tư 1 Quản lý đầu tư 01.003
Phòng Quản lý Quy hoạch và Xây dựng 1 Quản lý quy hoạch và xây dựng 01.003
Sở Công Thương 1
Phòng Quản lý thương mại 1 Quản lý thương mại-dịch vụ 01.003
Sở Kế hoạch và Đầu tư 1
Phòng Thẩm định và Giám sát đầu tư 1 Thẩm định chủ trương đầu tư 01.003
Sở Giao thông vận tải 6
Phòng Kế hoạch-Tài chính 2 Quản lý kế hoạch đối với các công trình, dự án giao thông vận tải 01.003
Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng và An toàn giao thông 1 Quản lý hạ tầng giao thông 01.003
Phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông 1 Quản lý chất lượng công trình giao thông 01.003
Thanh tra Sở 1 Tham mưu công tác thanh tra hành
chính, thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải
01.003
Văn phòng Sở 1 Văn thư-Lưu trữ 02.007
Sở Giáo dục và Đào tạo 1
Phòng Tổ chức cán bộ và Quản lý chất lượng 1 Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế 01.003
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 1
Thanh tra Sở 1 Thanh tra 01.003
Sở Nội vụ 3
Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên 1 Chuyên viên
về địa giới hành chính
01.003
Ban Thi đua khen thưởng 1
Phòng Hành chính tổng hợp 1 Chuyên viên về hành chính – văn phòng 01.003
Ban Tôn giáo 1
Phòng Hành chính tổng hợp 1 Kế toán viên 06.031
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 5
Văn phòng Sở 1 Hành chính, tổng hợp kiêm thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng các quy chế, quy định của cơ quan về truyền
thông, thông tin, thực hiện nhiệm vụ về công tác thông tin truyền thông của ngành Nông nghiệp (phòng chống dịch bệnh hại, cây trồng và vật nuôi; phòng,
chống cháy rừng; phòng, chống, ứng phó với thiên tai, công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp…)
01.003
Chi cục Kiểm lâm 4
Phòng Thanh tra pháp chế 1 Tham mưu công tác thi hành pháp luật, thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực Lâm nghiệp 01.003
Phòng Hành chính, tổng hợp 1 Hành chính, tổng hợp 01.003
Hạt Kiểm lâm huyện Ba Chẽ 1 Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên 10.226
Hạt Kiểm lâm huyện Bình Liêu 1 Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên 10.226
Sở Tài chính 1
Phòng Quản lý ngân sách 1 Quản lý ngân sách 01.003
Sở Tài nguyên và Môi trường 1
Chi cục Bảo vệ môi trường 1
Phòng Hành chính – Tổng hợp 1 Kế toán viên 06.031
Sở Thông tin và Truyền thông 1
Phòng Công nghệ thông tin 1 Công nghệ thông tin 01.003
Sở Tư pháp 1
Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật 1 Quản lý hoạt động hòa giải cơ sở 01.003
Sở Y tế 3
Phòng Nghiệp vụ Y 1 Quản lý nghiệp vụ y 01.003
Phòng Kế hoạch Tài chính 1 Quản lý quy hoạch, kế hoạch 01.003
Thanh tra 1 Công tác pháp chế 01.003
Thanh tra tỉnh 1
Văn phòng 1 Hành chính tổng hợp 01.003
KHỐI HUYỆN 23
UBND thành phố Cẩm Phả 3
Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Theo dõi về biển, đảo 01.003
Phòng Tài chính – Kế hoạch 1 Quản lý kế hoạch và đầu tư 01.003
Phòng Quản lý đô thị 1 Quản lý giao thông vận tải 01.003
UBND thành phố Móng Cái 1
Phòng Tài chính – Kế hoạch 1 Quản lý tài chính – ngân sách 01.003
UBND thị xã Đông Triều 2
Phòng Y tế 1 Quản lý nghiệp vụ y, dược 01.003
Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Quản lý môi trường 01.003
UBND thị xã Quảng Yên 1
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã 1 Văn thư – Lưu trữ 02.007
UBND huyện Ba Chẽ 2
Văn phòng HĐND và UBND huyện 1 Văn thư – Lưu trữ 02.007
Phòng Tài chính – Kế hoạch 1 Quản lý tài chính – ngân sách 01.003
UBND huyện Bình Liêu 1
Phòng Nội vụ 1 Quản lý chính quyền địa phương và công tác thanh niên 01.003
UBND huyện Cô Tô 4
Phòng Tài nguyên, Môi trường và Nông nghiệp 1 Quản lý xây dựng 01.003
Văn phòng HĐND và UBND 1 Hành chính tổng hợp 01.003
Phòng Tài chính – Kế hoạch và Công Thương 1 Quản lý tài chính – ngân sách 01.003
Phòng Văn hóa, Thông tin và Du lịch 1 Quản lý thông tin – truyền thông 01.003
UBND huyện Đầm Hà 2
Phòng Tài Nguyên và Môi trường 1 Quản lý đất đai 01.003
Phòng Tài chính – Kế hoạch 1 Quản lý kế hoạch và đầu tư 01.003
UBND huyện Hải Hà 1
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1 Quản lý thủy sản 01.003
UBND huyện Tiên Yên 6
Phòng Y tế 1 Quản lý nghiệp vụ y 01.003
Phòng Kinh tế và Hạ tầng 1 Quản lý giao thông vận tải; xây dựng 01.003
Phòng Văn hóa và Thông tin 1 Quản lý văn hóa thông tin cơ sở 01.003
Phòng Tài chính – Kế hoạch 1 Quản lý kế hoạch và đầu tư 01.003
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 1 Hành chính, tổng hợp; Tiếp công dân 01.003
1 Hành chính một cửa 01.003
BIỂU TỔNG HỢP VỊ TRÍ VIỆC LÀM TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TỈNH QUẢNG NINH NĂM 2023
Phòng, ban, đơn vị thuộc và trực thuộc Chỉ tiêu tuyển dụng Vị trí việc làm đăng ký tuyển dụng công chức
Mô tả vị trí việc làm Ngạch công chức
TỔNG SỐ 25
VTVL CLC theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP 3
Sở Giáo dục và Đào tạo 1
Phòng Giáo dục Thường xuyên và Giáo dục Mầm non 1 Quản lý giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp 01.003
Sở Nội vụ 1
Phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ 1 Chuyên viên về tổ chức bộ máy 01.003
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1
Phòng Kỹ thuật – Môi trường 1 Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, văn bản quy phạm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy trình, quy phạm, định mức kinh tế kỹ
thuật trong việc triển khai các dự án, chương trình phát triển chăn nuôi, thú y
01.003
VTVL CLC chất lượng cao của tỉnh 22
KHỐI SỞ 17
Ban Quản lý khu kinh tế Quảng Ninh 1
Phòng Quản lý Tài nguyên và Môi trường 1 Quản lý tài nguyên và môi trường 01.003
Sở Du lịch 1
Phòng Quản lý Lữ hành 1 Quản lý du lịch 01.003
Sở Kế hoạch và Đầu tư 2
Phòng Kinh tế Đối ngoại 1 Quản lý Kế hoạch và Đầu tư (bao gồm cả vốn ODA) 01.003
Thanh tra 1 Thanh tra 01.003
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 1
Văn phòng Sở 1 Hành chính – Tổng hợp kiêm Văn thư – Lưu trữ 01.003
Sở Nội vụ 2
Thanh tra Sở 1 Thanh tra 01.003
Ban Tôn giáo 1
Phòng Nghiệp vụ tôn giáo 1 Chuyên viên về tín ngưỡng, tôn giáo 01.003
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 4
Văn phòng Sở 1
Phòng Kế hoạch, tài chính 1 Quản lý tài chính, kế toán (Theo dõi, tổng hợp, xây dựng kế hoạch, báo cáo
tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư, vốn ODA, vốn nông thôn mới của các
chương trình dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngành theo quy định; tổng hợp báo cáo quyết toán vốn đầu tư …)
01.003
Chi cục Kiểm lâm 3
Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Yên 1 Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên 10.226
Hạt Kiểm lâm huyện Hải Hà 1 Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên 10.226
Hạt Kiểm lâm thành phố Móng Cái 1 Thực hiện công tác quản lý bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên 10.226
Sở Tài chính 2
Phòng Quản lý ngân sách 1 Quản lý ngân sách 01.003
Phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp 1 Quản lý tài chính hành chính sự nghiệp 01.003
Sở Tư pháp 1
Phòng Văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật 1 Kiểm tra, thẩm định văn bản 01.003
Sở Y tế 3
Phòng Nghiệp vụ Dược 1 Quản lý nghiệp vụ dược 01.003
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 1
Phòng Giáo dục truyền thông và chỉ đạo tuyến 1 Quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm 01.003
Chi cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình 1 Quản lý công tác Dân số-KHHGĐ 01.003
KHỐI HUYỆN 5
UBND thành phố Cẩm Phả 1
Phòng Tài nguyên và Môi trường 1 Quản lý đất đai 01.003
UBND thị xã Đông Triều 2
Phòng Tài chính – Kế hoạch 1 Quản lý tài chính – ngân sách 01.003
Phòng Văn hóa và Thông tin 1 Quản lý Thông tin – Truyền thông 01.003
UBND thị xã Quảng Yên 2
Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân 1 Hành chính tổng hợp 01.003
Phòng Giáo dục và Đào tạo 1 Kế hoạch tổng hợp 01.003

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Đối với vị trí việc làm thuộc diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

Hình thức: Xét tuyển

Nội dung:

Vòng 1:

 • Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn, kết quả học tập của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

 • Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;
 • Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn);
 • Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
 • Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Đối với vị trí việc làm thuộc diện chất lượng cao theo yêu của tỉnh và diện thông thường

Hình thức: Thi tuyển

Nội dung: Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính đối với môn thi Ngoại ngữ và Kiến thức chung (không có phần thi Tin học). Nội dung gồm 2 phần:

 • Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;
 • Phần II: Ngoại ngữ (Tiếng Anh) 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Các trường hợp miễn thi đối với phần thi Ngoại ngữ:

 • Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
 • Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;
 • Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
 • Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định nêu trên, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
 • Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi Vòng 1 trên máy vi tính.

Vòng 2: Thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành:

 • Nội dung: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian: 180 phút. – Thang điểm: 100 điểm.

Lệ phí tuyển dụng:

 • Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức:
 • Phí tuyển dụng: Tạm thu 400.000 đồng/1 thí sinh/1 lần (nếu từ 100 đến dưới 500 thí sinh dự tuyển).
 • Hình thức nộp: Chuyển khoản
 • Tên tài khoản: Sở Nội vụ Quảng Ninh; Số tài khoản: 4481 000 126 6668 – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chỉ nhánh Hạ Long.
 • Nội dung chuyển khoản: Họ và tên thí sinh, ngày tháng năm sinh; vị trí việc làm, cơ quan, đơn vị đăng ký dự tuyển

5. Xác định người trúng tuyển

Cách xác định người trúng tuyển thông qua hình thức xét tuyển Người trúng tuyển công chức thông qua hình thức xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Cách xác định người trúng tuyển thông qua hình thức thi tuyển Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm thi vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 5 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

 Người đăng ký dự tuyển công chức nộp 01 bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

 • Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (có mẫu kèm theo);
 • Bản chụp văn bằng chuyên môn, bảng điểm theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng;
 • Giấy chứng nhận đạt giải Ba cá nhân trở lên trong các cuộc thi theo quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ đối với thí sinh diện nguồn nhân lực chất lượng cao theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và theo yêu cầu của tỉnh;
 • Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên do cơ quan có thẩm quyền chứng thực (nếu có);
 • Các văn bằng, chứng chỉ minh chứng đối với các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ theo quy định;

Lưu ý:

 • Người đăng ký dự tuyển chỉ được nộp hồ sơ dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.
 • Người đăng ký dự tuyển phải nghiên cứu kỹ thông báo này và biểu nhu cầu tuyển dụng chi tiết kèm theo để chọn vị trí, cơ quan dự tuyển và ghi các
  thông tin đúng, phù hợp với trình độ, chuyên ngành đăng ký dự thi và các yêu cầu khác trong Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu tính đến thời gian nộp hồ sơ. Đề nghị thí sinh cung cấp chính xác và chịu trách nhiệm về số điện thoại, địa chỉ hòm thư điện tử cá nhân thường xuyên sử dụng để Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh liên hệ trong trường hợp cần thiết.
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong Hồ sơ đăng ký dự tuyển của mình; trường hợp khai không đúng thông tin, giả mạo văn bằng, chứng chỉ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
 • Người đăng ký dự tuyển khi được thông báo trúng tuyển phải hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định. Nếu không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định hủy kết quả trúng tuyển.
 • Người đăng ký dự tuyển công chức có thể nộp trực tiếp hồ sơ dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (thời hạn tính theo dấu bưu điện) hoặc qua trang thông tin điện tử.
 • Nếu quá thời hạn nhận hồ sơ đã thông báo, Sở Nội vụ không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ của thí sinh theo quy định.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian và địa điểm tổ chức xét tuyển, thi tuyển:

 • Thời gian dự kiến: Trong quý I năm 2024.
 • Địa điểm dự kiến: Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lưu ý:

 • Các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng công chức đều được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thành phần của Sở Nội vụ và qua hệ thống tin nhắn thương hiệu (SMSMARKETING) của Hội đồng tuyển dụng theo số điện thoại của thí sinh đã ghi trong Phiếu đăng ký dự tuyển, đề nghị các thí sinh thường xuyên theo dõi, cập nhật kịp thời.
 • Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh qua số điện thoại: 0203.3835867 để được giải đáp và hướng dẫn.

8. File đính kèm