Hướng dẫn viết bản đăng ký thi đua cá nhân của Giáo viên

Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên là một biểu mẫu cần thiết trong quá trình giảng dạy của giáo viên tại trường học nhằm đặt ra những mục tiêu cho năm học. Qua bài viết dưới đây, vieclamgiaoduc.vn sẽ hướng dẫn viết bản đăng ký thi đua cá nhân cho giáo viên với những nội dung cần có trong một bản đăng ký và ý nghĩa của nó.

ban dang ky thi dua giao vien-min

Hướng dẫn viết bản đăng ký thi đua cá nhân của Giáo viên – Nguồn ảnh: Pexels

Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên là gì

Bảng đăng ký thi đua của giáo viên là biểu mẫu do giáo viên viết ra, mỗi cá nhân giáo viên sẽ vạch những mục tiêu quan trọng cho bản thân trong tháng, quý hoặc năm học và nỗ lực để đạt được chúng, nhằm trở thành một tấm gương mẫu trong công việc giảng dạy. Giáo viên cũng thông qua những gì mình đã đạt được và chưa đạt được trong mục tiêu đề ra, từ đó rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy và làm việc.

Mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân cho giáo viên chủ nhiệm

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG:……………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÍ THI ĐUA CÁ NHÂN CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
NĂM HỌC 20….. – 20…..

Họ và tên:…..

Chuyên ngành đào tạo:…..

Chức vụ:…..

Nhiệm vụ được phân công:…..
– Nhiệm vụ chính:…..
– Công tác kiêm nhiệm:…..

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phối hợp với Công đoàn phát động trong năm học 20….. – 20…… Tôi xin đăng kí thi đua trong năm học 20….. – 20….. cụ thể như sau:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Bản thân tôi là một người giáo viên có tư tưởng chính trị rõ ràng, tuyệt đối tin vào đường lối và sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời tôi luôn chấp hành tốt nghĩa vụ của một người công dân mẫu mực và chấp hành tốt chính sách và pháp luật của nhà nước. Là một nhà giáo, tôi luôn gương mẫu thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của cán bộ công chức, thực hiện tốt quy chế của ngành, các quy định của cơ quan đơn vị, quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tôi cũng luôn cố gắng giữ gìn phẩm chất, uy tín và danh dự của nhà giáo, có lối sống lành mạnh, thẳng thắn có ý thức đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sai trái, đối xử công bằng và bảo vệ các quyền lợi chính đáng của người học. Thêm vào đó tôi luôn cống hiến hết mình trên giảng đường, đồng thời quan tâm, chăm lo đến các em học sinh, chủ động kết nối với phụ huynh, đoàn kết với các đồng nghiệp trong cơ quan.

2. Công tác chuyên môn:

– Chuẩn bị bài, soạn bài và giảng dạy đúng theo đúng chương trình được phân phối. Thực hiện theo đúng quy chuẩn về các kiến thức, kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, lồng ghép, giảm tải, tích hợp đúng quy định. Nghiêm chỉnh chấp hành quy định: dạy thêm, học thêm theo Quyết định UBND tỉnh và của nhà trường.

– Thực hiện chấm và trả bài kiểm tra đúng quy định.

– Việc thực hiện hồ sơ sổ sách cá nhân luôn đảm bảo đúng quy định. Chất lượng giờ dạy luôn đạt.

– Sử dụng và làm đồ dùng dạy học đúng quy định. Đặc biệt luôn áp dụng tiết dạy công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng tiết dạy.

– Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định.

– Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi:……. ( bộ môn, số lượng đạt cấp huyện, tỉnh)

– Công tác phụ đạo học sinh yếu kém:

– Đăng kí tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ:

– Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp.

– Công tác hướng dẫn học sinh lao động và hoạt động ngoại khóa:

– Chất lượng bộ môn giảng dạy:

Lớp Hs Chất lượng bộ môn Ghi chú
Giỏi Khá Trung bình Yếu (kém)
TS % TS % TS % TS %
6
7
8
9

– Xếp loại học lực lớp chủ nhiệm:

STT Lớp Sĩ số Xếp loại học lực
Giỏi % Khá % Trung bình % Yếu % Kém %

– Hạnh kiểm lớp chủ nhiệm

STT Lớp Sĩ số Xếp loại hạnh kiểm
Giỏi % Khá % Trung bình % Yếu % Kém %

– Tỉ lệ học sinh lên lớp thẳng:

– Tỉ lệ học sinh tốt nghiệp THCS:

– Tỉ lệ duy trì sĩ số (Tỉ lệ học sinh bỏ học):

3. Công tác kiêm nhiệm: (GV kiêm nhiệm công tác nào thì thể hiện nội dung đó)

a. Công tác tổ trưởng chuyên môn:

– Kết hợp với Hiệu trưởng, hiệu phó chuyên môn hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch năm học, chương trình hoạt động giáo dục.

– Triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

– Tổ chức họp tổ đúng quy định.

– Duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên trong tổ đúng quy định.

– Đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, đánh giá, xếp loại vên chức vào cuối học kì, cuối năm học.

– Nêu rõ chỉ tiêu đăng kí của tổ:

 • Giáo viên giỏi trường:
 • GVCN giỏi: trường: huyện:
 • Học sinh giỏi huyện: Tỉnh:
 • Đạt lao động tiên tiến:
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở:
 • HS đạt giải KHKT; NCKH: huyện Tỉnh:

b. Công tác thư viện: (đăng kí theo đặc thù công tác kiêm nhiệm)

c. Công tác thiết bị:

d. Công tác y tế chữ thập đỏ:

e. Công tác công đoàn:

4. Đăng kí thi đua danh hiệu cá nhân cuối năm: (Đánh dấu x vào dòng tương ứng )

– Đạt lao động tiên tiến: ……….hoàn thành nhiệm vụ:
Chiến sĩ thi đua cơ sở:

– Huyện khen:

– Giáo viên giỏi trường: huyện: tỉnh:

– GVCN giỏi cấp: Trường: huyện:

Trên đây là toàn bộ nội dung đăng kí thi đua của cá nhân tôi trong năm học 20….. – 20….., đề nghị hiệu trưởng nhà trường, hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân tôi phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đăng kí đầu năm.

Ngày….tháng….năm….

Giáo viên đăng ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Icon

Công việc nổi bật

3 mẫu bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên bộ môn

Mẫu 1

PHÒNG GD-ĐT………..TRƯỜNG TIỂU HỌC………….. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC:……

(BGH, Giáo viên không làm công tác chủ nhiệm lớp, PT Đội, Nhân viên)

– Họ và tên: ……

– Chức vụ: ……

– Đơn vị công tác: Trường Tiểu học………

– Nhiệm vụ được phân công: ………

Nhằm hưởng ứng phong trào thi đua do Phòng giáo dục …………, Hội đồng sư phạm trường Tiểu học ……… phát động trong năm học………..Tôi xin đăng ký và cố gắng thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA:

Số TT Công tác chuyên môn(Ghi cụ thể) Kết quả (Tỷ lệ hoàn thành % KH)
1
2
3
4

II. CÁC NỘI DUNG KHÁC:

– Về phẩm chất đạo đức:………

– Về đoàn kết: ……….

– Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước: …

– Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……….

– Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa: ………

– Về tham gia công tác đảng, hội, đoàn thể: ……….

– Về tham gia các phong trào thị đua: …………

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

1. Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, CSTĐ, …)

2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể: (Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoàn thành nhiệm vụ, …)

3. Danh hiệu Giáo viên giỏi: ………

IV. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN

– Tên sáng kiến: ………

– Phạm vi áp dụng: ………

– Hiệu quả sáng kiến mang lại: …….

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học ………., đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua – Khen thưởng theo dõi, tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

………, ngày …… tháng ….. Năm ………

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG NGƯỜI ĐĂNG KÝ

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-o0o——

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
NĂM HỌC 20…. – 20….

 • Họ và tên:………………………………….
 • Sinh ngày:…………………………………
 • Chuyên ngành đào tạo:……………….
 • Chức vụ:……………………………………
 • Nhiệm vụ được phân công:………….

Hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động trong năm học 20…. – 20….. Tôi xin đăng ký phấn đấu đạt được các danh hiệu thi đua như sau:

 • Danh hiệu đăng ký thi đua:…………………
 • Giáo viên dạy giỏi cấp:………………………
 • Tên đề tài SK:…………………………………..
 • Tên chuyên đề thực hiện:…………………..

CHỈ TIÊU CỤ THỂ:

1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:

Giữ vững lập trường tư tưởng, chính trị.

Chấp hành tốt theo nghị quyết, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước.

Chấp hành tốt theo pháp lệnh công chức, qui định của ngành giáo dục, điều lệ nhà trường và qui chế cơ quan, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động;

Có ý thức giữ gìn tư cách đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, gương mẫu của người giáo viên. Bản thân luôn tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường, tạo sự tín nhiệm trong đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.

Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức.

2. Công tác chuyên môn:

 • Soạn và dạy đúng theo phân phối chương trình. Thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng, đảm bảo đúng nội dung, trình bày khoa học, có kí duyệt của phó hiệu trưởng.
 • Thực hiện chấm – trả bài kiểm tra đúng quy định
 • Hồ sơ giáo viên đạt loại: Tốt
 • Giảng dạy: Giỏi
 • HS đạt giải văn hóa giỏi cấp huyện:
 • HS đạt giải văn hóa cấp tỉnh:
 • Tham gia thao giảng, dự giờ và thực hiện chuyên đề đúng quy định:
 • Dự giờ đủ 20 tiết/năm học;
 • Dạy 2 tiết giáo án điện tử;
 • Thực hiện chuyên đề theo phân công.
 • Chất lượng môn dạy:
Khối/lớp Môn học Tổng số HS Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
 • Thực hiện chương trình BDTX năm học 20…. – 20…. xếp loại: Giỏi

3. Công tác khác:

Công tác đoàn thể: tham gia đạt hiệu quả các hoạt động, phong trào do Công đoàn trường, bộ phận Đoàn – Đội tổ chức.

Công tác lao động: Hoàn thành tốt nhiệm vụ khi được nhà trường phân công.

Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp: Kết hợp với tổng phụ trách đội, GVCN, GVBM khác để tổ chức các HĐGDNGLL cho học sinh lớp – môn mình dạy, các HĐGDNGLL do nhà trường tổ chức từng bước rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

4. Công tác kiêm nhiệm:

Công tác chủ nhiệm: Có kế hoạch và biện pháp cụ thể, kịp thời để khắc phục những tồn tại. Phấn đấu đạt danh hiệu: Lớp tiên tiến – chi đội vững mạnh.

Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Thanh niên, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa.

Học sinh giỏi cấp huyện:………… , cấp tỉnh: ………………………

Học sinh tiên tiến: ………… học sinh giỏi toàn diện:…………

 • Về hạnh kiểm:
Sĩ số lớp Cả năm
Tốt Khá TB Yếu
 • Về học lực:
Sĩ số lớp Cả năm
Giỏi Khá TB Yếu

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20…. – 20…. đề nghị lãnh đạo đơn vị, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

Tổ trưởng chuyên môn …., ngày……tháng…..năm……..
(ký, họ và tên) Người đăng ký

 

Mẫu 3 – Dành cho giáo viên THPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày…tháng….năm…….

ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂN
Năm học 20…. – 20….

 • Họ và tên:……………………………………………….
 • Chức vụ:…………………………………………………
 • Đơn vị công tác:………………………………………
 • Nhiệm vụ được phân công:………………………

Để hưởng ứng phong trào thi đua do nhà trường phát động trong năm học 2023 – 2024 tôi xin đăng ký các danh hiệu thi đua như sau:

I. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Công tác chuyên môn:

Hồ sơ giáo án (Tốt, khá, TB, yếu):….

Dự giờ:… tiết.

Thao giảng:…. tiết. Trong đó đạt loại Giỏi:…. tiết.

Dạy học có ứng dụng CNTT:… tiết/năm học

Hướng dẫn học sinh nghiên cứu thi KHKT:…. đề tài

Viết SKKN đạt cấp trường/tỉnh:….

HSG bộ môn cấp trường:…. HS(……%), cấp tỉnh:… ….HS(……%)

Chất lượng học tập môn: (tính theo %)

Lớp Sĩ số Học kỳ I Cả năm
Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu

2. Công tác chủ nhiệm:

Duy trì sĩ số học sinh, không có học sinh bỏ học.

Không có học sinh vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông.

Tham gia đầy đủ các phong trào Đoàn Thanh niên, văn nghệ, thể dục thể thao, các cuộc thi tìm hiểu, tuyên truyền; công tác đền ơn đáp nghĩa………

Học sinh giỏi cấp trường:….HS(……%), cấp tỉnh:….HS(……%)

HKI: HS tiên tiến:….HS(……%), HSG toàn diện:….HS(……%),

Cả năm: HS tiên tiến:….HS(……%), HSG toàn diện:….HS(……%)

Về hạnh kiểm: (tính theo %)

Sĩ số Học kỳ I Học kỳ II
Tốt Khá TB Yếu Tốt Khá TB Yếu

Về học lực: (tính theo %)

Sĩ số Học kỳ I Học kỳ II
Giỏi Khá TB Yếu Giỏi Khá TB Yếu

Danh hiệu hoặc vị thứ thi đua học kỳ I:…

Danh hiệu hoặc vị thứ thi đua cả năm:…

Học sinh lên lớp:….%. Đậu THPTQG:….%. Đậu Đại học, Cao đẳng:….%

3. Các công tác khác

 • Về chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước:…………
 • Về phẩm chất đạo đức:………………………………..
 • Về học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ:……….
  Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình văn hóa:
  ……………………………………………………………
 • Về tham gia công tác đảng, hội đoàn thể:..
 • Về tham gia các phong trào thi đua:………..

III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA

Danh hiệu thi đua nhà nước: (Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh,…):

Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có):

Trên đây là nội dung đăng ký thi đua năm học 20…. – 20…. đề nghị BGH, Hội đồng thi đua khen thưởng theo dõi tạo điều kiện để bản thân phấn đấu hoàn thành tốt các nội dung đã đăng ký.

Tổ trưởng chuyên môn
(ký, họ và tên)
….………., ngày…….. tháng……năm…….
Người đăng ký (ký, họ và tên)

HIỆU TRƯỞNG

Tham khảo: tin tuyển dụng việc làm Giáo Viên Sinh Học

Nội dung cần có và cách viết một bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên

Về cơ bản một bản đăng kí thi đua cá nhân của giáo viên sẽ có những nội dung cần có sau đây:

 • Quốc hiệu tiêu ngữ
 • Thông tin cá nhân: Tên tuổi, đơn vị công tác, công tác tại tổ khối/ bộ môn nào….
 • Phẩm chất chính trị, lối sống
 • Công tác chuyên môn
 • Công tác ngoài chuyên môn: các hoạt động ngoại khóa, dạy bổ túc, dạy kèm cho học sinh yếu kém,… ;liệt kê gắn với mục tiêu đề ra
 • Công tác kiêm nhiệm: lựa chọn những công tác kiêm nhiệm trong năm học của mình và đưa ra chỉ tiêu hoàn thành theo khối lượng và thời hạn phù hợp

Ý nghĩa và giá trị của tham gia thi đua cá nhân giáo viên

Thi đua cá nhân của giáo viên mang lại những ý nghĩa sau:

 • Nhận danh hiệu thi đua
 • Nâng cao trình độ, kiến thức, kĩ năng
 • Tăng cường tinh thần đoàn kết, xây dựng tổ chức vững mạnh
 • Tạo ra môi trường làm việc tinh cực, năng nổ.

Các danh hiệu thi đua cá nhân của giáo viên được nhận

Các danh hiệu thi đua cá nhân của giáo viên bao gồm:

 • Lao động tiên tiến
 • Chiến sĩ thi đua cơ sở
 • Chiến sĩ thi đua Bộ, ngành, tỉnh
 • Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên là một văn bản quan trọng trong quá trình công tác và giảng dạy của giáo viên. Vieclamgiaoduc.vn hi vọng bạn đọc sẽ có cái nhìn khái quát về mẫu đơn này đồng thời có thể tham khảo một số mẫu ở bài viết trên.

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận