Tuyển chọn 600 câu trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học mới nhất 2023

Để giúp các em nhỏ nắm vững kiến thức và phát triển kỹ năng ngôn ngữ, Việc Làm Giáo Dục xin gửi đến quý thầy cô “Bộ 600 Câu trắc nghiệm Tiếng Anh Tiểu học mới nhất năm 2023”. Hãy cùng tham khảo ngay nhé!

Các dạng câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học

Trắc nghiệm là một trong những phương pháp phổ biến được nhiều thầy cô sử dụng trong các bài kiểm tra Tiếng Anh. Các dạng câu hỏi trắc nghiệm thường gặp bao gồm:

Odd one out (chọn từ khác nghĩa)

Odd one out (chọn từ khác nghĩa) là một dạng câu hỏi trong đó học sinh phải tìm ra từ không cùng loại với các từ còn lại.

câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tiểu học - Odd one out

Câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tiểu học – Odd one out

Ví dụ:

 1. Which one is the odd one out? a) Apple b) Banana c) Carrot d) Orange
 2. Which one is the odd one out? a) Circle b) Square c) Triangle d) Rectangle
 3. Which one is the odd one out? a) Dog b) Cat c) Fish d) Bird
 4. Which one is the odd one out? a) Red b) Blue c) Green d) Chair
 5. Which one is the odd one out? a) Summer b) Winter c) Spring d) Table
 6. Which one is the odd one out? a) Football b) Basketball c) Tennis d) Car
 7. Which one is the odd one out? a) Teacher b) Doctor c) Firefighter d) Elephant
 8. Which one is the odd one out? a) Book b) Pencil c) Eraser d) Tree
 9. Which one is the odd one out? a) Sun b) Moon c) Star d) Chair
 10. Which one is the odd one out? a) Milk b) Juice c) Water d) Table

 

Câu hỏi Yes/ No

Câu hỏi xác định là dạng câu hỏi yêu cầu trả lời bằng “Có” (Yes) hoặc “Không” (No), thường bắt đầu bằng trợ động từ (Be, Do, Have,…) hoặc động từ khuyết thiếu (Will, Can, May, Should,…).

câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tiểu học - yes no questions

Câu hỏi trắc nghiệm tiếng anh tiểu học – yes no questions

Ví dụ:

 1. Is a tomato a fruit?
 2. Do dogs have four legs?
 3. Is the sun a planet?
 4. Can a bird swim?
 5. Is a triangle a shape with four sides?
 6. Do fish breathe air?
 7. Is a bicycle a type of vehicle?
 8. Can a person fly without a plane?
 9. Is a square a type of rectangle?
 10. Do elephants have long trunks?
 11. Did you eat breakfast this morning? 
 12. Do you have a pet at home? 
 13. Are you going to the park after school? 
 14. Did you finish your homework yesterday? 
 15. Is your favorite color green? 
 16. Can you play the piano? 
 17. Have you ever been to the beach?
 18. Do you like eating pizza?
 19. Are you excited for the school field trip? 
 20. Did you see a rainbow after the rain? 
 21. Do you enjoy playing sports? 
 22. Are you good at solving math problems? Did you watch a movie last weekend? Do you like to read books? 
 23. Are you a fan of superheroes?
 24. Did you plant flowers in your garden? Do you enjoy drawing or painting? 
 25. Are you learning to play a musical instrument? 

 

Multiple choice questions (Câu hỏi chọn lựa)

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu học sinh chọn đáp án đúng từ một số đáp án được cung cấp sẵn trong đề. Thông thường, câu hỏi sẽ có từ khóa như “Which”, “What”, “Who”, “Where”, “When”, “Why” để giúp các em dễ dàng tìm được câu trả lời.

câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học Multiple choice questions

Câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học – Multiple choice questions

Một số câu hỏi trắc nghiệm dạng Multiple choice questions: 

What is the capital city of Vietnam?

A. Ho Chi Minh City B. Hanoi C. Da Nang D. Hue

Which of the following is a fruit? 

A. Carrot B. Tomato C. Banana D. Broccoli

What is the opposite of “hot”? 

A. Cold B. Warm C. Cool D. Freezing

Which of the following is a mammal?

A. Fish B. Bird C. Dog D. Turtle

What is the name of the largest ocean in the world? 

A. Atlantic Ocean B. Indian Ocean C. Pacific Ocean D. Arctic Ocean

Which of the following is a primary color? 

A. Green B. Orange C. Purple D. Red

What is the name of the planet we live on? 

A. Mars B. Earth C. Jupiter D. Saturn

Which of the following is a musical instrument? 

A. Pencil B. Guitar C. Chair D. Table

What is the name of the famous tower in Paris? 

A. Eiffel Tower B. Leaning Tower of Pisa C. Tower Bridge D. Big Ben

Which of the following is a type of weather? 

A. Book B. Rain C. Chair D. Table

True/False questions (Câu hỏi đúng/sai)

Đây là dạng câu hỏi yêu cầu học sinh cho biết câu nói đúng hay sai. Thông thường, câu hỏi sẽ có từ khóa như “True” hoặc “False” để giúp học sinh phân tích câu hỏi từ đó có thể chọn lựa được câu trả lời chính xác.

câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học True/False questions

Câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học True/False questions

Gợi ý một số câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học dạng True/False questions

 1. True or False: Dogs are mammals.
 2. True or False: The color of the sky is blue.
 3. True or False: Bananas are a type of fruit.
 4. True or False: The Earth is round.
 5. True or False: Cats can see in the dark.
 6. True or False: The capital of the United States is Washington D.C.
 7. True or False: Fish can breathe underwater.
 8. True or False: The sun is a star.
 9. True or False: The alphabet has 26 letters.
 10. True or False: The Earth revolves around the sun.

 

Matching questions (Câu hỏi nối)

Matching questions là dạng câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu học sinh nối các phần tử trong hai danh sách lại với nhau. 

Thông thường, câu hỏi nối sẽ cung cấp một danh sách các mục ở cột bên trái và một danh sách các mục tương ứng ở cột bên phải. 

Học sinh phải kết hợp các mục trong cột bên trái với các mục tương ứng trong cột bên phải.

câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học Matching questions

Câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học – Matching questions

Gợi ý một số bài tập trắc nghiệm tiếng anh tiểu học dạng Matching questions

Match the color with its name: A) Red B) Blue C) Green

 1. The color of grass
 2. The color of the sky on a clear day
 3. The color of blood

Match the animal with its name: A) Lion B) Elephant C) Giraffe

 1. The tallest animal in the world
 2. The largest land animal in the world
 3. The king of the jungle

Match the number with its word: A) 1 B) 2 C) 3

 1. Two
 2. Three
 3. One

Match the shape with its name: A) Circle B) Square C) Triangle

 1. A shape with three sides
 2. A shape with four sides of equal length
 3. A shape with no corners

Match the fruit with its name: A) Apple B) Banana C) Orange

 1. A fruit with a yellow peel
 2. A fruit with a red or green skin
 3. A fruit with a thick, bumpy skin

Match the vegetable with its name: A) Carrot B) Broccoli C) Potato

 1. A root vegetable that is orange
 2. A green vegetable with small, tree-like branches
 3. A starchy vegetable that grows underground

Match the season with its name: A) Winter B) Spring C) Summer

 1. The season with the most daylight hours
 2. The season with the coldest temperatures
 3. The season when flowers bloom

Match the weather with its name: A) Sunny B) Rainy C) Cloudy

 1. When the sky is clear and bright
 2. When water falls from the sky
 3. When the sky is covered in gray or white clouds

Match the sport with its name: A) Soccer B) Basketball C) Tennis

 1. A sport played with a ball and a hoop
 2. A sport played with a ball and feet
 3. A sport played with a racket and a ball

Match the instrument with its name: A) Guitar B) Piano C) Drums

 1. An instrument with strings that is played with the fingers
 2. An instrument with keys that is played with the fingers
 3. An instrument that is played by hitting it with sticks or hands

Sentence completion questions (Điền vào chỗ trống)

Sentence completion questions là dạng câu hỏi trắc nghiệm yêu cầu học sinh điền vào chỗ trống trong câu. 

Câu hỏi sẽ cung cấp một câu hoàn chỉnh, nhưng thiếu một từ hoặc một cụm từ. 

Học sinh phải chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống để hoàn thành câu.

câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học Sentence completion questions

Câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học – Sentence completion questions

Ví dụ, một câu hỏi sentence completion question có thể được đặt như sau:

I _____ to the gym every day. A) go B) goes C) going D) went

Trong câu hỏi này, học sinh phải chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống để hoàn thành câu. Đáp án đúng sẽ là A (go), vì đây là động từ ở thì hiện tại đơn, phù hợp với chủ ngữ “I”.

Gợi ý một số câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học dạng sentence completion question

 1. My favorite color is __________. a. blue b. red c. green
 2. The sun rises in the __________. a. east b. west c. north
 3. My mother is a __________. a. doctor b. teacher c. chef
 4. I like to play with my __________. a. dog b. cat c. bird
 5. The opposite of hot is __________. a. cold b. warm c. cool
 6. My favorite food is __________. a. pizza b. spaghetti c. hamburgers
 7. The season after summer is __________. a. fall b. winter c. spring
 8. My favorite animal is a __________. a. lion b. elephant c. giraffe
 9. The color of the sky is __________. a. blue b. green c. yellow
 10. My favorite subject in school is __________. a. math b. science c. history

Một số lưu ý khi ra đề dạng câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học

Khi ra các bài tập trắc nghiệm tiếng anh tiểu học, thầy cô có thể tham khảo một số lưu ý sau đây:

 • Tập trung vào các từ vựng cơ bản: Các từ vựng cơ bản như màu sắc, động vật, thực phẩm, số đếm, thời tiết, … là những từ vựng quen thuộc với học sinh tiểu học. Vì vậy, thầy cô có thể tập trung vào các từ vựng này để kích thích các em trả lời câu hỏi cũng như tiếp cận với tiếng Anh dễ dàng hơn.
 • Đưa ra các câu hỏi đơn giản và rõ ràng: Các câu hỏi trắc nghiệm cần nên được đưa ra theo thứ tự từ dễ đến khó để giúp các em không bị “ngợp” khi làm bài tập.
 • Đưa tính cá nhân hóa vào câu hỏi: có một số câu hỏi không nhất thiết phải cần một đáp án đúng, ví dụ như dạng Yes/No, thầy cô có thể hỏi các em thích ăn món gì, thích học môn gì,… Qua đó có thể dễ dàng hiểu được sở thích cũng như suy nghĩ của các em.
 • Kiểm tra lại đề trước khi phát: Trước khi phát đề cho học sinh, thầy cô nên kiểm tra lại đề để đảm bảo không có lỗi chính tả, ngữ pháp hoặc sai sót nào khác.

Tuyển chọn 600 câu trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học mới nhất 2023

Để tải về trọn bộ 600 câu hỏi trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học, mời quý thầy cô vui lòng bấm vào đường link dưới đây để tải về 

>> Tải ngay tại đây: Tuyển chọn 600 câu trắc nghiệm tiếng Anh tiểu học mới nhất 2023

Đánh giá bài viết này

Tác giả

Viết một bình luận