Bắc Kạn, Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã năm 2023

Số lượng: 2

Địa điểm làm việc: Bắc Kạn

Ngày phát hành: 11/01/2024

Hạn đăng ký: 26/02/2024

 • Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 • Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
 • Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;
 • Căn cứ Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ;
 • Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 • Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2013/TTLT-BNV-BQP ngày 10 tháng 4 năm 2013 của Bộ Nội vụ – Quốc phòng hướng dẫn việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó Ban chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn;
 • Căn cứ Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
 • Căn cứ Quyết định số 32/2023/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn;
 • Căn cứ Thông báo số 1538-TB/HU ngày 25/12/2023 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về kết luận hội nghị Ban Thường vụ Huyện uỷ lần thứ 56;
 • Căn cứ Văn bản số 2218/SNV-XDCQ&CTTN ngày 28/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 của UBND huyện Ba Bể;

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Số lượng, chức danh tuyển dụng

 • Số lượng: 02 chỉ tiêu.
 • Chức danh công chức:
 • Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hà Hiệu: 01 chỉ tiêu;
 • Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Đồng Phúc: 01 chỉ tiêu.

Tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

 • Đủ 18 tuổi trở lên.
 • Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, chuyên ngành quân sự cơ sở.
 • Trong quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cấp xã. – Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân.
 • Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng – an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã.
 • Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.
 • Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân đội nhân dân.

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Nội dung xét tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức: Xét tuyển công chức cấp xã, được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

 • Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).
 • Thang điểm: 100 điểm.

LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

 • Mức thu lệ phí tuyển dụng theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải đủ các điều kiện sau:

 • Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 • Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 3, phần III Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm (xét theo từng đơn vị xã).
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại mục 1, phần IV Kế hoạch này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức Quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Phiếu đăng ký dự tuyển

 • Thí sinh đăng ký dự tuyển công chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Kế hoạch này).
 • Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở một đơn vị xã có nhu cầu tuyển dụng.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển

 • Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 26/01/2024 (Nhận trong giờ hành chính). Trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến của cơ quan Phòng Nội vụ huyện chậm nhất vào ngày 26/01/2024.

Địa điểm nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

 • Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp tại phòng Nội vụ huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn; địa chỉ: Thôn Tin Đồn, xã Thượng Giáo, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.

8. Thông tin bổ sung khác

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực thực hiện công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023, tham mưu xây dựng kịp thời các văn bản liên quan; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và các điều kiện khác để thực hiện công tác tuyển dụng công chức cấp xã theo quy định.
 • Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; niêm yết công khai danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã theo Kế hoạch; tổng hợp và lập danh sách những thí sinh dự tuyển; chuẩn bị các điều kiện để phục vụ kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023.
 • Ban chỉ huy Quân sự huyện có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã thống nhất đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện bổ nhiệm Chỉ huy trưởng BCH Quân sự cấp xã theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
 • Văn phòng HĐND&UBND huyện phối với hợp phòng Nội vụ chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác tuyển dụng công chức cấp xã;
 • Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Tham mưu bố trí kinh phí và hướng dẫn quyết toán kinh phí thực hiện công tác tuyển dụng.
 • Các cơ quan chuyên môn của huyện, theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với phòng Nội vụ thực hiện công tác tuyển dụng theo quy định.
 • Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tuyên truyền, niêm yết công khai Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã tại trụ sở và thông báo cho người dự tuyển ở đơn vị mình biết.
 • Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông đăng tải các văn bản liên quan lên Cổng Thông tin điện tử của huyện.
 • Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã được đăng trên công thông tin điện tử huyện địa chỉ: https://babe.gov.vn
 • Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Bể.

9. File đính kèm