Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023

Số lượng: 42

Địa điểm làm việc: Lai Châu

Ngày phát hành: 02/10/2023

Hạn đăng ký: 30/10/2023

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Tiêu chuẩn cụ thể đối với từng vị trí việc làm

 • Đối với giáo viên trung học phổ thông hạng III

Người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15) phải đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, năng lực chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Điều 72, Luật Giáo dục năm 2019; Điều 3, Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập và Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 4 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT,

04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.

* Lưu ý: Thời điểm tuyển dụng chưa yêu cầu chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Tuy nhiên, phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định trong thời gian thực hiện chế độ tập sự. Giáo viên tuyển dụng mới nhưng không phải thực hiện chế độ tập sự thì phải bổ sung chứng chỉ trong thời hạn 01 năm kể từ ngày được tuyển dụng.

Đối với nhân viên

Nhân viên kế toán: Đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm Kế toán viên, mã số 031 đối với trình độ Đại học trở lên hoặc Kế toán viên trung cấp, mã số 06.032 đối với trình độ Cao đẳng theo quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 7, Điều 8 Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Nhân viên y tế: Đảm bảo tiêu chuẩn vị trí việc làm y sĩ hạng IV, mã số 03.07 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 10 Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BYT ngày 14 tháng 10 năm 2022 của Bộ Y tế về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng:

Xét tuyển. (Xét tuyển theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP trước, nếu còn chỉ tiêu, thực hiện xét tuyển theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP)

Nội dung xét tuyển:

Thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:

 1. Xét tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP và vị trí nhân viên theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo tiêu chuẩn quy định tại phần IV của Kế hoạch này. Kết quả vòng 1: Xác định “Đạt” hoặc “Không đạt” theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ, chuyên ngành

 • Hình thức: Phỏng vấn.
 • Nội dung: Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 • Thời gian: 30 phút (Thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).
 • Thang điểm: 100 điểm.

2. Xét tuyển đối với vị trí giáo viên theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2. Kết quả vòng 1: Xác định “Đạt” hoặc “Không đạt” theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

  • Hình thức thi: Thực hành
  • Nội dung thi: Giảng 01 phần nội dung 01 tiết học của bộ môn dự tuyển theo chương trình của cấp học quy định.
  • Thời gian thi: 30 phút (Thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị trước khi thực hành).
  • Thang điểm: 100 điểm.

Lệ phí tuyển dụng

 • Mức thu: 500.000 đồng/01 người đăng ký dự tuyển (theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
 • Hình thức thu lệ phí tuyển dụng: Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí tuyển dụng trực tiếp tại nơi nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc chuyển khoản đến tên tài khoản: Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu; số tài khoản: 0.1008966 (Mã Kho Bạc: 3161) tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu; Nội dung chuyển khoản: nộp lệ phí tuyển dụng viên chức các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023.

5. Xác định người trúng tuyển

  Cách xác định người trúng tuyển

 1. Có kết quả điểm thực hành tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 2. Có số điểm thực hành vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 3, phần III của Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định nêu trên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định người trúng tuyển.
 4. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn, thực hành.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Hồ sơ đăng ký dự xét tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc gửi theo đường bưu chính theo thông báo tuyển dụng, gồm:

 • Thành phần hồ sơ

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu đính kèm:

 • Đăng ký dự tuyển theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP theo Phụ lục
 • Đăng ký dự tuyển theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP theo Phụ lục
 1. Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm theo yêu cầu của vị trí/chức danh nghề nghiệp dự tuyển.
 2. Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên trong xét tuyển dụng giáo viên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp, cụ thể như sau:
 • Đối tượng ưu tiên là người dân tộc thiểu số: Giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân;
 • Đối tượng là con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh; con của người hưởng chính sách như thương binh: Thẻ thương binh hoặc bệnh binh, giấy khai sinh, căn cước công dân;
 • Đối tượng con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học: Quyết định của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về được hưởng chính sách chất độc hóa học; giấy khai sinh, căn cước công dân;
 • Đối tượng là sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan sự bị: Quyết định phục viên, quyết định chuyển ngành, các giấy tờ minh chứng liên quan;
 • Đối tượng là người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Giấy phục viên, hoàn thành nghĩa vụ; giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong hoặc giấy tờ minh chứng khác có liên

02 ảnh chân dung cỡ 4cm x 6cm được chụp trong vòng 6 tháng trở lại đây; sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm

03 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, nơi nhận; số điện thoại liên hệ.

* Lưu ý: Phiếu đăng ký dự xét tuyển và các tài liệu kèm theo được đựng trong bìa hồ sơ, ngoài bìa ghi họ tên và đầy đủ các thông tin theo quy định của Hội đồng tuyển dụng.

 • Người đăng ký dự xét tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác các nội dung kê khai trong Phiếu.
 • Lưu ý: Khuyến khích các thí sinh có chứng chỉ tin học ứng dụng; ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc theo quy định của pháp luật hiện hành.

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thông báo công khai kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023 trên các phương tiện thông tin đại chúng (Tháng 10 năm 2023).
 2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2023, Ban Giám sát và các Ban giúp việc Hội đồng (Trong tháng 11 năm 2023).
 3. Thành lập Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển dụng do Chủ tịch Hội đồng quyết định thành lập sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng.
 4. Tổ chức xét tuyển
  • Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển dụng tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển ở vòng 02, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở (http://laichau.edu.vn) và niêm yết công khai tại Sở Giáo dục và Đào tạo;
  • Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham gia dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2 theo quy định.
 5. Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức (Dự kiến tháng 11 năm 2023).
 6. Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng (Dự kiến tháng 12 năm 2023).

8. File đính kèm