UBND huyện Khánh Sơn, Khánh Hòa tuyển dụng viên chức GD&ĐT năm 2023

Số lượng: 22

Địa điểm làm việc: Khánh Hòa

Ngày phát hành: 12/12/2023

Hạn đăng ký: 15/12/2023

 • Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019.
 • Luật Giáo dục ngày 14/6/2019.
 • Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (gọi tắt là Nghị định số 115/2020/NĐCP).
 • Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.
 • Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
 • Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập; Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục tiểu học công lập; Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập.
 • Thông tư số 08/2023/TT-BGDĐT ngày 14/4/2023 của Bộ GD&ĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TTBGDĐT, 03/2021/TT BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
 • Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.
 • Công văn số 217/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20/01/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
 • Công văn số 910/UBND-TH ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập.
 • Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.
 • Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phân công nhiệm vụ thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính, địa phương, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.
 • Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 18/9/2023 cuả UBND tỉnh Khánh Hòa về việc tạm giao số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND huyện Khánh Sơn năm học 2023-2024.
 • Công văn số 271/SNV-TCCB-CCVC ngày 05/02/2021 của Sở Nội vụ Khánh Hòa việc tuyển dụng nhân viên y tế, kế toán trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập; Công văn số 2962/SNV-TCBC-CCVC ngày 15/9/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa về việc rà soát nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Ngành học mầm non

 • Trường Mầm non Anh Đào: 04 chỉ tiêu;
 • Trường Mầm non Vành Khuyên: 01 chỉ tiêu

Cấp tiểu học

Đơn vị (Trường) Trong đó:
Giáo viên Nhân viên Kế toán
Tiểu học Tiếng Anh
Tiểu học Sơn Lâm 01
Tiểu học Sơn Bình 01 01
Tiểu học Sơn Hiệp 01
Tiểu học Thị trấn Tô Hạp 01 01
Tiểu học Sơn Trung 01
Tiểu học Ba Cụm Bắc 01 01
TH&THCS Thành Sơn 01 01
TH&THCS Ba Cụm Nam 01
Tổng cộng 05 06 01

Cấp trung học cơ sở

Đơn vị (Trường) Trong đó:
Giáo viên Toán Giáo viên Vật lý Giáo viên Âm nhạc
TH&THCS Thành Sơn 01 01
THCS Ba Cụm Bắc 01
PTDT Nội trú Khánh Sơn 01 01
Tổng cộng 01 02 02

 

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Nội dung xét tuyển

 • Được thực hiện theo 2 vòng như sau

Vòng 1

 • Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2

Vòng 2

 1. Đối với thí sinh dự tuyển vị trí việc làm: Giáo viên mầm non; giáo viên tiểu học; giáo viên trung học cơ sở
 • Thí sinh dự tuyển phải tham gia thực hành: Đứng lớp giảng dạy 1 tiết học.
 • Thời gian giảng dạy theo quy định của các văn bản chuyên ngành.
 • Nội dung kiến thức gồm: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Điểm thực hành được tính theo thang điểm 100

2. Đối với thí sinh dự tuyển vị trí việc làm: Kế toán

 • Thí sinh dự tuyển phải tham gia phỏng vấn. Thời gian phỏng vấn: 30 phút (không tính thời gian chuẩn bị)
 • Nội dung kiến thức gồm: kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 • Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

3. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thực hành và phỏng vấn

Lệ phí

 • Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Hội đồng tuyển dụng tổ chức thu lệ phí ngay sau khi công bố những người đủ điều kiện tham gia xét tuyển vòng 2

5. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
 2. Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 4 Mục IV Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 4 Mục IV Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
 4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển phải đến Phòng Nội vụ huyện Khánh Sơn để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

 1. Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) …
 2. Phiếu lý lịch tư pháp (phiếu số 1) do cơ quan có thẩm quyền cấp

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thời gian tổ chức tuyển dụng: (UBND huyện Khánh Sơn sẽ có thông báo sau khi Kế hoạch được phê duyệt)
 2. Địa điểm tổ chức tuyển dụng: Địa điểm tổ chức tuyển dụng UBND huyện sẽ thông báo cụ thể đến từng thí sinh dự tuyển
 3. Kiểm tra thí sinh đủ điều kiện dự tuyển (vòng 1)
 • Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định thành lập Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển để kiểm tra các điều kiện của người dự tuyển.
 • Sau khi kết thúc việc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển:
 • Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển lập danh sách người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; Báo cáo Hội đồng tuyển dụng.
 • Trường hợp người dự tuyển không đáp ứng điều kiện dự tuyển thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Hội đồng tuyển dụng có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản tới người đăng ký dự tuyển được biết theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký

4. Tổ chức thi vòng 2

 • Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hội đồng tuyển dụng phải lập danh sách và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển vòng 2, đồng thời đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử, niêm yết công khai tại UBND huyện, Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo.
 • Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2, Hội đồng tuyển dụng tổ chức tuyển dụng vòng 2

5. Thông báo kết quả tuyển dụng

 • Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải công bố danh sách điểm thi vòng 2; báo cáo Chủ tịch UBND huyện kết quả tuyển dụng; tham mưu UBND huyện gửi Sở Nội vụ cho ý kiến về kết quả tuyển dụng; tham mưu Chủ tịch UBND huyện quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.
 • Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký và công khai trên Cổng Thông tin điện tử của UBND huyện. Nội dung thông báo ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến UBND huyện để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định

8. File đính kèm