UBND thành phố Bắc Ninh tuyển dụng viên chức năm 2023

Số lượng: 6

Địa điểm làm việc: Bắc Ninh

Ngày phát hành: 23/01/2024

Hạn đăng ký: 06/02/2024

 • Căn cứ Luật viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và luật viên chức ngày 25/11/2019;
 • Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
 • Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
 • Căn cứ Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ, ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
 • Căn cứ Thông tư liên tịch số 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành địa chính; Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên & Môi trường về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Tài nguyên & Môi trường;
 • Căn cứ Thông tư số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 của Bộ Tài chính về Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ;
 • Căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ về Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;
 • Căn cứ Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND, ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh; Quạt định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND, ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh;
 • Căn cứ Quyết định số 375/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt Đề án điều chỉnh vị trí việc làm của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Bắc Ninh trực thuộc UBND thành phố Bắc Ninh;
 • Căn cứ Thông báo số 85/TB-SNV ngày 28/10/2022, số 124/TB-SNV ngày 19/12/2022 của Sở Nội vụ Bắc Ninh về việc điều chuyển số lượng người làm việc năm 2022; Thông báo số 20/TB-SNV ngày 09/10/2023 cửa Sở Nội vụ Bắc Ninh về bổ sung số lượng người làm việc (chi tiêu biên chế viên chức) hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023;
 • Trên cơ sở nhu cầu tuyển dụng viên chức của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Trung tâm phát triển quỹ đất; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2023 như sau:

1. Nguyên tắc tuyển dụng

 • Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp theo quy định và số lượng người làm việc đã được phê duyệt
 • Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh
 • Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển
 • Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ, văn bản trong hồ sơ đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không tiếp nhận bổ sung các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên sau khi công bố kết quả tuyển dụng
 • Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ hai vị trí việc làm trở lên trong kỳ tuyển dụng sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại
 • Điểm kết quả của người dự tuyển được xếp theo thứ tự từ cao xuống cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí việc làm

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký

Điều kiện chung:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành
 • Có Phiếu đăng ký dự tuyển
 • Có lý lịch rõ ràng
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận
 • Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật

Điều kiện cụ thể:

Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí tuyển dụng theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể tại Bảng thống kê nhu cầu và mô tả vị trí việc làm cần tuyển dụng theo Kế hoạch này.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

 • Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự
 • Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng:

 • Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B
 • Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp được đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động
 • Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm xét tuyển tại vòng 2 gồm:
  Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong
 • Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại vòng 2.
  Không tính điểm ưu tiên vào kết quả điểm tuyển dụng đối với trường hợp người dự tuyển bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng

3. Bảng mô tả / Yêu cầu vị trí

Đối tượng và tiêu chuẩn xét tuyển theo chính sách thu hút

Tuyển theo chính sách thu hút các đối tượng theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, cụ thể như sau:

 1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
 2. Tiêu chuẩn 1: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;
 3. Tiêu chuẩn 2: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc
  bậc đại học;
 4. Tiêu chuẩn 3: Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
 5. Người có trình độ thạc sĩ không quá 30 tuổi tính đến thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
 • Tiêu chuẩn 1: Đạt một trong ba tiêu chuẩn quy định đối với sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc nêu trên;
 • Tiêu chuẩn 2: Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

6. Người có trình độ tiến sĩ dưới 35 tuổi tính đến thời điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển và đáp ứng đủ hai tiêu chuẩn được quy định đối với người có trình độ thạc sĩ nêu trên

 

4. Nội dung, hình thức và lệ phí tuyển dụng

Xét tuyển theo chính sách thu hút (Nghị định số 140/2017/NĐ-CP)

 1. Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển;
 2. Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

Xét tuyển (Nghị định số 85/2023/NĐ-CP)

 • Việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1

 • Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
 • Trường hợp vị trí việc làm yêu cầu trình độ ngoại ngữ trong tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng và theo bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo cụ thể yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ. Nếu có một trong các văn bằng, chứng chỉ quy định tại điểm 3 khoản 4 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ thì được sử dụng thay thế. Nếu không có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp thì Hội đồng xét tuyển tổ chức sát hạch để đánh giá năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng.
 • Hội đồng tuyển dụng kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo thông tin người dự tuyển kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển. Sau khi trúng tuyển, người trúng tuyển nộp bản sao văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định tại điểm 1 khoản 10 Điều 1 Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ

Vòng 2

 • Hình thức xét tuyển: Vấn đáp.
 • Nội dung xét tuyển: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. (Có danh mục nội dung, tài liệu vấn đáp kèm theo).
 • Thời gian vấn đáp: 30 phút/một thí sinh (thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị, không tính vào thời gian thi).

Lệ phí

 • Theo quy định

5. Xác định người trúng tuyển

Xét tuyển theo chính sách thu hút (Nghị định số 140/2017/NĐ-CP):

 1. Người trúng tuyển có điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;
 2. Có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 3. Trường hợp 02 người trở lên có số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Xét tuyển (Nghị định số 85/2023/NĐ-CP):

Sau khi xét tuyển theo chính sách thu hút, nếu còn chỉ tiêu thì xác định người trúng tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

 1. Có kết quả điểm vấn đáp (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên;
 2. Có số điểm vấn đáp (vòng 2) cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn dạy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí
  việc làm.
 3. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí vệc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vấn đáp vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển;
 4. Trường hợp vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyển tuyển dụng quyết định người trúng tuyển.
 5. Người không được tuyển dụng trong kỳ thi tuyển viên chức quy định tại Điều này không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

6. Hồ sơ tuyển dụng viên chức

Thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm) Kế hoạch này và các giấy tờ có liên quan như sau:

 1. Bản photo (không cần công chứng, chứng thực) các văn bằng, bảng điểm chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
 2. Trường hợp thí sinh có văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp đề nghị cung cấp bản công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận.
 3. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;
 4. Các minh chứng thành tích đạt được (đối với thí sinh thuộc đối tuyển thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ).
 5. 03 phong bì có dán tem, ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại liên hệ của người nhận

7. Quy trình, thời gian & địa điểm tổ chức

 1. Thông báo công khai Kế hoạch tuyển dụng trên Đài phát thanh và truyền hình Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử của UBND thành phố và niêm yết công khai tại UBND thành phố chậm nhất ngày 08/01/2024.
 2. Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và các tài liệu kèm theo trong giờ hành chính, kể từ ngày thông báo tuyển dụng đến hết ngày 06/02/2024 (trừ ngày thứ bẩy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định);
 3. Hạn cuối cùng để nhận phiếu đăng ký dự tuyển cuối cùng là 17 giờ 00 phút ngày 06/02/2024.
 4. Từ ngày 07/02/2024 đến ngày 20/3/2024: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
 5. Từ ngày 21/3/2024 đến ngày 30/4/2024: Hội đồng họp tổng hợp kết quả vòng 2, Đề nghị Sở Nội vụ phê duyệt kết quả tuyển dụng.

8. File đính kèm